KVKK Aydınlatma Metni

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Havuzlu Asmalar Konağı)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi: https://havuzluasmazlar.com/

Telefon Numarası: 0(370) 712 14 44

E-Posta Adresi: safranbolu@turing.org.tr

Adres: Hacıhalil, Beybağı Sok. No: 18 Safranbolu, Karabük

Ne Tür Veriler Topluyoruz?

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (“Kurum”) veri sorumlusu olarak, Havuzlu Asmalar Konağı’mızda misafirlerimizin konaklama hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen genel ilkeler ile uyumlu olarak işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel verileriniz;

 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad, T.C kimlik numarası, uyruk)
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, adres)
 • Finansal bilgileriniz (ödeme şekli, banka hesap bilgileri)
 • Görsel kayıtlarınız (fotoğraf)
 • Sağlık bilgileriniz (alerjen durum bilgisi, sağlık bilgisi)
 • Diğer bilgileriniz (Oda tipi, kişi sayısı, araç plaka bilgisi, check-in ve check-out tarihi, minibar kullanım bilgisi)

Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

İşlemiş olduğumuz verileri;

 • E-posta kanalıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler üzerinden kısmen otomatik yollarla,
 • Telefon hattımız aracılığıyla bizimle kurmuş olduğunuz iletişimler üzerinden kısmen otomatik yollarla,
 • Rezervasyon işlemleri gerçekleştirmiş olduğunuz tatil sitesi tedarikçilerimizden otomatik yollarla

elde etmekteyiz.

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a, m.6/3”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

 • Kimlik Bilgilerinizi,
  • Konaklama hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • Rezervasyon kaydınızın oluşturulması ve takibin yapılabilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),
  • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla (m.5/2-f),
  • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Kampanya dönemlerimizde sizleri bilgilendirmek, otelimiz tanıtım süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/1),
 • İletişim Bilgilerinizi,
  • Rezervasyon kaydınızın oluşturulması ve takibin yapılabilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),
  • Konaklama hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),
  • Kampanya dönemlerimizde sizleri bilgilendirmek, otelimiz tanıtım süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/1),
 • Finansal Bilgilerinizi,
  • Hizmetlerimize ilişkin ödeme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
  • Rezervasyon kaydınızın oluşturulması, ön ödemenin alınması ve takibin yapılabilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),
 • Görsel Kayıtlarınızı,
  • Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-f),
 • Sağlık Bilgilerinizi,
  • Sizlere özel hizmetler sunabilmemiz amacıyla (m.6),
 • Diğer Bilgilerinizi,
  • Rezervasyon kaydınızın oluşturulması ve takibin yapılabilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-e),
  • Konaklama hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e),

işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşmaktayız?

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri,

 • Mevzuata uyum yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile,
 • Unutulan eşyalarınızı tarafınıza iletebilmek amacıyla tedarikçi taşıma firması ile,
 • Hukuki ve yargısal süreçlerin yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosu, talep edilmesi halinde görevli/yetkili mahkemeler ve icra daireleri ile,

paylaşabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişiler başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde “Hacıhalil, Beybağı Sok. No: 18 Safranbolu, Karabük” veya ‘’Huzur Mh. Fazıl Kaftanoğlu Cd. No:2 Sarıyer,İstanbul’’ adresine iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.